PL / ENG
@
FB

utwórz nowe konto
Login:

Hasło:

ZWIĄZEK KUŹNI POLSKICH


Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Polska
Tel./Fax: +48 12 633 84 21; Tel. kom.: 0509 651 606
K-to bank.: 04 1440 1127 0000 0000 0294 1228

zkp@zkp.pl

Dnia 30 kwietnia 1997 roku zarejestrowano w Krakowie Związek Kuźni Polskich, jako stowarzyszenie o osobowości prawnej, o ogólnokrajowym zasięgu działania. Związek Kuźni Polskich jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kuźniczego EUROFORGE, organizacji skupiającej krajowe związki kuźnicze: Anglii (CBF), Belgii (FABRIMETAL), Czech (SVAZ KOVAREN CR), Francji (SNEF), Hiszpanii (SIFE), Niemiec (IDS), Szwecji (SVI), Włoch (UNISA).

Podstawowe cele działania Związku Kuźni Polskich sprowadzają się do:

 • współdziałania z kuźniami nad problemami kuźnictwa i jego otoczenia w Polsce,
 • określania miejsc, zagrożeń i szans polskiego kuźnictwa na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • udzielania pomocy przy opracowywaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branży kuźniczej,
 • wspierania rozwoju kształcenia zawodowego kadry technicznej, nauki zawodu i doskonalenia zawodowego specjalistów branży kuźniczej,
 • podejmowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia kosztów produkcji odkuwek i wyrobów kutych,
 • podnoszenia prestiżu zawodowego przedsiębiorstw kuźniczych na rynku krajowym i międzynarodowym.
 •  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych branży kuźniczej w dziedzinie działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu
 • terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych krajowych i międzynarodowych,
 •  
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz kuźni w handlu zagranicznym oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy,
 • organizowanie seminariów naukowych, technicznych, promocyjnych, szkoleń zawodowych i spotkań dyskusyjnych nad problemami branży kuźniczej,
 •  
 • zbieranie i udostępnianie swym członkom istotnych informacji handlowych i technicznych, w celu poszerzania rynków zbytu odkuwek i poprawy efektywności ich produkcji,
 • inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy producentów odkuwek dla konsolidacji krajowej branży kuźniczej,
 •  
 • uczestnictwo przedstawicieli stowarzyszenia w pracach instytucji doradczych i opiniodawczych,
 • promowanie w kraju i zagranicą polskich wyrobów kutych i ich producentów.